Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unexplicit /'ʌniks'plisit/  

  • Tính từ
    không rõ, không minh bạch