Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unexcelled /'ʌnik'seld/  

  • Tính từ
    không ai hơn, không ai vượt