Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unevenness /,ʌn'i:vənənis/  

  • Danh từ
    sự gồ ghề, sự gập ghềnh
    sự không đều
    sự không cân sức