Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unescorted /'ʌnis'kɔ:tid/  

  • Tính từ
    không ai hộ tống