Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không được sửa soạn công phu; không được soạn thảo tỉ mỉ
    không trở thành tỉ mỉ, không trở thành tinh vi