Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không tỉ mỉ, không chi tiết
    không phức tạp; đơn giản

    * Các từ tương tự:
    unelaborated