Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uneasiness /ʌn'i:zinis/  

  • Danh từ
    sự không thoải mái, sự bực bội
    sự lo lắng