Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undissembling /'ʌndi'sembliɳ/  

  • Tính từ
    không giấu giếm, không giả trá, thành thật