Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undiscerning /'ʌndi'sə:niɳ/  

  • Tính từ
    không biết nhận ra; không biết phân biệt