Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undirected /'ʌndi'rektid/  

  • Tính từ
    không có địa chỉ (thư)
    không được hướng dẫn
    không có mệnh lệnh; không có chỉ dẫn
    không định hướng