Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undetermined /'ʌndi'tə:mind/  

 • Tính từ
  chưa xác định, không xác minh được, không rõ; chưa quyết định
  an undetermined date
  ngày tháng không rõ
  an undetermined question
  vấn đề chưa quyết định
  lưỡng lự, do dự, không quả quyết
  an undetermined person
  một người do dự
  bất định