Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không xác định được
    không quyết định được