Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

underwriter /'ʌndəraitə[r]/  

  • Danh từ
    người làm hợp đồng bảo hiểm