Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (ngôn ngữ học) không dẫn xuất