Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

underclothing /'ʌndəklouðz/  

  • Danh từ
    quần áo trong, quần áo lót