Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    không thể phủ nhận, không thể bác được, không thể tranh cãi, không thể phủ nhận; dứt khoác là đúng không còn nghi ngờ gì nữa