Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undefinable /ʌndi'fainəbl/  

  • Tính từ
    không thể định nghĩa được
    không thể xác định, không thể định rõ, không thể nhận rõ
    undefinable colour
    màu sắc không nhận rõ ra được