Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undecipherable /'ʌndi'saifərəbl/  

  • Tính từ
    không thể đọc ra được, không thể giải được (mã)