Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncustomary /'ʌn'kʌstəməri/  

  • Tính từ
    không quen thuộc, ít có