Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncourtly /'ʌn'kɔ:tli/  

  • Tính từ
    (như) uncourteous
    không khúm núm, không xiểm nịnh