Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconventionality /'ʌnkənvenʃə'næliti/  

  • Danh từ
    tính không theo quy ước
    tính không theo thói thường, tính độc đáo