Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconsumed /'ʌnkən'sju:md/  

  • Tính từ
    chưa bị cháy hết; không bị thiêu huỷ
    chưa ăn; chưa tiêu dùng