Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconstrained /'ʌnkən'streind/  

  • Tính từ
    không bị ép buộc, không bị gò bó
    không có liên quan; không có giới hạn