Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconsecrated /'ʌn'kɔnsikreitid/  

  • Tính từ
    không được đem dâng, không được hiến dâng
    (tôn giáo) không được thờ cúng
    (tôn giáo) không được tôn, không được phong