Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconsciousness /ʌn'kɒn∫əsnis/  

  • Danh từ
    sự bất tỉnh
    sự không nhận thức được (việc mình đang làm, cái mình đang nói)