Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconfined /'ʌnkən'faind/  

  • Tính từ
    tự do; không bị hạn chế; không bị giam giữ
    không bờ bến, không giới hạn