Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconditioned /,ʌnkən'di∫nd/  

 • Tính từ
  (sinh vật)
  không điều kiện (phản xạ)
  unconditioned reflex
  phản xạ không điều kiện

  * Các từ tương tự:
  unconditionedness