Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconcealed /'ʌnkən'si:ld/  

  • Tính từ
    không che giấu, không che đậy