Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ít thông cảm; không thương người; tàn nhẫn