Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncommonly /ʌn'kɒmənli/  

  • Phó từ
    [một cách] khác thường
    uncommonly intelligent
    thông minh khác thường