Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    mở; không đóng
    không bị ngăn chặn
    chưa xong