Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    mở chốt

    * Các từ tương tự:
    unbolted