Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unbelievably /,ʌnbi'li:vəbli/  

  • Phó từ
    [đến] không thể tin được
    unbelievably hot
    nóng đến không thể tin được