Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không được kết giao, không được liên kết, không được liên hợp