Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unascertainable /'ʌnæsə'teinəbl/  

  • Tính từ
    không thể xác minh, không thể xác định