Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unartificial /'ʌnɑ:ti'fiʃəl/  

  • Tính từ
    tự nhiên
    thật