Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unapproved /'ʌnə'pru:vd/  

  • Tính từ (+ of)
    không được tán thành, không được chấp thuận
    không được chuẩn y