Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unaggressive /'ʌnə'gresiv/  

  • Tính từ
    không có tính chất xâm lược
    không có tính chất công kích
    không có tính chất gây sự