Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unaffectedness /ʌnə'fektidnis/  

  • Danh từ
    tính tự nhiên, tính không giả tạo, tính không màu mè; tính chân thật