Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cực, cực đoan, quá khích
  Danh từ
  người cực đoan, người quá khích

  * Các từ tương tự:
  ultra vires, ultra-, ultra-rapid, ultra-rays, ultra-red, ultra-short, ultra-tropical, ultracentrifugal, ultracentrifugally