Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ubiquitously /ju:'bikwitəsli/  

  • Phó từ
    khắp nơi đều có, đâu cũng thấy