Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

typification /tipifi'keiʃn/  

  • Danh từ
    sự làm mẫu, sự làm điền hình
    mẫu, điển hình, vật tiêu biểu