Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự bện, sự xoắn, sự xoáy
    xoắn