Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • verb
    tweets; tweeted; tweeting
    [no obj] :to make a short, high sound

    * Các từ tương tự:
    tweeter