Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tutelary /'tju:tiləri/  /'tu:tiləri/

 • Tính từ
  giám hộ
  tutelary authority
  quyền giám hộ
  bảo vệ
  tutelary deities
  thần bảo vệ, thần hộ mệnh