Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

turning-point /'tɜ:niŋpɔint/  

  • Danh từ
    điểm ngoặt, bước ngoặt
    a turning-point in our country's industrial development
    một điểm ngoặt trong sự phát triển công nghiệp của đất nước chúng ta