Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (Anh, khẩu ngữ)
    như twopenny
    a tuppenny stamp
    con tem hai xu