Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tumescence /'tju:mesns/  /'tu:mesns/

  • Danh từ
    (y học)
    sự sưng phù