Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • verb
    ~ dries; ~ dried; ~ drying
    [+ obj] :to dry (clothes, sheets, etc.) in a machine

    * Các từ tương tự:
    tumble dryer