Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác tzar, czar)
    Nga Hoàng

    * Các từ tương tự:
    tsarevich, tsarevitch, tsarina, tsarism, tsarist, tsaritza